SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Výroba asfaltových směsí

Služby / Asfalty

KVALITNĚ, RYCHLE, S MOŽNOSTÍ VYUŹITÍ R-MATERIÁLU

Výroba asfaltových směsí je významnou součástí výrobního programu společnosti SILNICE GROUP a.s. a je hlavním předmětem činnosti samostatné divizní jednotky, která se nachází v Měcholupech u Žatce.

Jednotlivé směsi jsou vyráběny pomocí technologického zařízení AMMANN CB 180 zprovozněného v 11/2005, jehož výrobní kapacita je 180 tun/hod. Jedná se o moderní zařízení s plně automatizovaným řídícím systémem umožňujícím operativní kontrolu dílčích procesů a bezprostřední zásahy obsluhy v reakci na aktuální výrobní podmínky bez časových ztrát, čímž jsou eliminovány možné neshody a garantována vysoká kvalita veškeré produkce.

Technologické zařízení pro výrobu asf. směsí AMMANN CB 180 – obalovna Měcholupy

Jednotlivé technologické části výrobního zařízení jsou kapacitně přizpůsobeny požadavkům na velkoobjemové dodávky nezbytné např. při tzv. „bezespárové pokládce“ prováděné na celou šířku vozovky u silnic I. třídy dopr. zatížení, rychlostních komunikací a na dálnicích, kdy je nezbytné zajistit plynulost pokládky bez prostojů v dodávkách asf. směsí.

Vlastní proces výroby, vstupní i výstupní kontrola podléhá certifikovanému systému řízení podle závazných norem ČSN EN 13108-1 a ČSN EN 13108-5. Nad řádným dodržováním stanovených postupů vykonává každoroční dohled certifikační orgán STAVCERT Praha s.r.o.

Typový rozsah produkce vyplývá z návrhových typových zkoušek zpracovaných akreditovanou laboratoří NIEVELT-LABOR s.r.o, se kterou společnost SILNICE GROUP a.s. dlouhodobě spolupracuje a která v rámci svého pracoviště umístěného přímo v areálu obalovny zajišťuje provádění veškerých kontrol a prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstnanců aktivně spolupracuje při řízení procesu výroby, zejména pak na přesném nastavení výrobních receptur a výrobního zařízení.

Rozsah vyráběných asfaltových směsí:

 • ACO - asf. beton pro obrusné vrtvy
 • ACL - asf. beton pro ložní vrstvy
 • ACP - asf. beton pro podkladní vrstvy
 • SMA - asf. koberec mastixový

Typový rozsah výroby je aktuálně přizpůsobován požadavkům investorů a další druhy asf. směsí jako je např. PA (asf. koberec drenážní) a AKO (asf. koberec otevřené zrnitosti) mohou být ve spolupráci s akreditovanou laboratoří zařazeny do výroby max. do 5 dnů ode dne předložení požadavků investora.

VYUŽITÍ R-MATERIÁLU

Od počátku roku 2009 je úspěšně využívána nová moderní součást výrobního zařízení, kterou je recyklační linka, díky níž je v souladu se stanovenou environmentální politikou společnosti přednostně využíván také stavební odpad, kterým je R-materiál (recyklovaná asfaltovaná směs, získaná frézováním živičných krytů). R-materiál je využíván výhradně v těch druzích asf. směsí, kde je to závaznou normou dovoleno. Využití R-materiálu sebou přináší pozitivní přínosy v podobě spotřeby přebytečného stavebního odpadu a jeho znovupoužití při výstavbě a zároveň využití kvalitního materiálu s přidanou hodnotou v podobě již obsaženého asf. pojiva, díky němuž je možné snížit objem dávkovaného asfaltu a zohlednit tuto skutečnost v ceně vyrobené směsi.

AKTUÁLNÍ ROZSAH ZKOUŠEK TYPU

asf. beton pro obrusné vrstvy

 • ACO 8; 50/70
 • ACO 11 S; 50/70
 • ACO 11 S; PMB 25/55-55
 • ACO 11 S; PMB 45/80
 • ACO 16 S; 50/70
 • ACO 16 S; PMB 25/55-55
 • ACO 16 S; PMB 45/80-55

asf. beton pro ložní vrstvy

 • ACL 16 S; 50/70
 • ACL 16 S; PMB 25/55-55
 • ACL 22 S; PMB 25/55-55
 • ACL 22 S; 50/70
 • ACL 22 S; 50/70 R-mat
 • ACL 22 S; PMB 25/55-55 R-mat

asf. beton pro podkladní vrstvy

 • ACP 16 +; 50/70
 • ACP 22 S; 50/70
 • ACP 22 S; 50/70 R-mat

asf. koberec mastixový

 • SMA 11 S; PMB 25/55-55
 • SMA 11 S; 50/70

MODERNÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDNOSTI BEZESPÁROVÉ POKLÁDKY S FINIŠEREM A PLNÍCÍM VOZEM

Při posuzování škod, které obvykle vznikají na krytu vozovek po 10 až 15-ti letém používání, bylo zjištěno, že slabá místa a škody vznikají především tam, kde se ve spodních vrstvách vozovky nacházejí spáry. Bezespárově položené těleso vozovky se naproti tomu vyznačuje podstatně delší trvanlivostí oproti jinak vytvořeným strukturám, neboť se zde nenacházejí žádné spoje, jejichž prostřednictvím by do živičné konstrukce vozovky mohla proniknout voda a tím je od počátku zamezeno vzniku škod působením mrazu. Toto snižuje potenciál možného poškození vozovky a šetří náklady na opravy.

2. Zkrácení doby výstavby

Vysoké denní výkony pokládkové čety působí na významné zkrácení doby výstavby. V případě využití bezespárové pokládky lze dobu výstavby zkrátit až o jednu čtvrtinu. Toto je důležité například v případech, kde je u dálničních komunikací provoz přesměrován do protisměru a je veden pouze v jednom jízdním pruhu v každém směru, což s sebou přináší možnosti vzniku nehod.

Firma SILNICE GROUP a.s. se zařadila mezi firmy provádějící bezespárovou pokládku živičných vrstev konstrukce komunikací.

Tato technologie byla použita např. při výstavbě čtyřpruhé komunikace R7 v blízkosti Nehasic u Žatce. Tyto specielní práce jsou realizovány finišerem Vögele Super 2100 osazeným tzv. pevnou lištou a homogenizerem (plnícím vozem) zn. Vögele. Pro dosažení požadovaných parametrů byla použita pokládací lišta Vögele SB 250 TV o základní šířce 2,5 m, kterou je možné pomocí pevných rozšiřovacích dílů prodloužit až na 15 m. Požadované pracovní šířky se dosahuje za pomoci hydraulicky výsuvných nástavců.

Kapacita zásobníku směsi finišeru je při tomto způsobu provádění pokládky zvětšena přídavnou násypkou o obsahu 20 t, jenž je vložena do původní násypky. Tato je zásobována plnícím vozem s pásovým podvozkem a přepravním výkonem až 900 t. Pro účely zásobování celé sestavy živičnou směsí firma vyrábí tento polotovar ve vlastní vysokokapacitní obalovně nacházející se v Měcholupech u Žatce.

Touto technologickou sestavou zajistí SILNICE GROUP a.s. spolu s velkokapacitními nákladními vozy ideální předpoklady pro rychlé a kvalitní dokončení komunikace „položením asfaltového koberce“ bezespárovou technologií.

Bezespárová pokládka finišerem s pevnou lištou a plnícím vozem zásobovaným z vysokokapacitní obalovny

Využití bezkontaktní nivelační soupravy „Big-Multiplex-Ski“ s ultrazvukovými výškovými snímači

3. Zvýšený jízdní komfort

Chybějící středová spára zvyšuje výrazně jízdní komfort. Mimo jiné se ve finišeru Super 2100 integrovaná nivelační automatika Niveltronic stará o vynikající rovinatost a profilovou přesnost vozovky. Také je zamezeno vzniku příčných nerovností, neboť díky kontinuálnímu přísunu materiálu prostřednictvím plnícího vozu může finišer pracovat s rovnoměrným pojezdem. Zastavování z důvodu chybějícího materiálu jsou u této sestavy zredukovány na minimum a rázy, které jsou způsobovány couvajícími nákladními automobily přivážejícími obalenou směs, způsobující nerovnosti povrchu vozovky, zde zcela chybí.

4. Méně personálu při pokládce

Bezprostředně u finišeru pracují mimo řidiče stroje pouze 2 až 3 další pracovníci. Obsluhu plnícího vozu zajišžuje dokonce pouze jedna osoba. Celkově pracuje okolo celé sestavy menší počet pracovníků, než v případě pokládky „na teplou spáru“. To snižuje personální náklady na provedení stavby.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.