SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Recyklace za studena

Služby / Recyklace za studena

V roce 2008 rozšířila společnost svůj výrobní program o novou moderní technologii s významným environmentálním přínosem tzv. „RECYKLACI ZA STUDENA“ pro jejíž realizaci pořídila za výrazného přispění dotačních prostředků ze strukturálního operačního programu OPPI - program ROZVOJ technické vybavení v rozsahu: Recykler WR2500, 2ks hutnícího zařízení a dávkovač stabilizačních přísad.

MODERNÍ TECHNOLOGIE OBNOVY KOMUNIKACÍ RECYKLEREM WR 2500

Společnost SILNICE GROUP a.s. přináší progresivní způsob rekonstrukce komunikací s využitím původních materiálů z podkladních vrstev vozovky v místě zpracování.

  • ekonomicky
  • rychle
  • šetrně pro životní prostředí
  • efektivně

Technologie recyklace za studena na místě je technologií environmentální, založenou na využití druhotných zdrojů, zabudovaných v konstrukci opravované vozovky a speciálního technického vybavení, v jehož čele stojí jedinečné moderní zařízení – recykler WR 2500.

Všechny materiály nebo stavební směsi, které jsou použity v jednotlivých vrstvách vozovek, jsou recyklovatelné a na základě laboratorních prací a rozborů je možné je opětovně použit v příslušných vrstvách vozovek, za předpokladu splnění pevnostních a deformačních parametrů a dodržení příslušných platných technických norem.

Metoda studené recyklace na místě spočívá v rozpojení stávajících podkladních vrstev komunikací vč. části živičných vrstev pomocí frézovacího bubnu recykleru, čímž vzniká základní stavební směs (recyklovatelná stavební hmota), která je doplněna o další nezbytné stavební komponenty (voda, cement, asfaltové pojivo a příp. i kamenivo), dávkované přímo do mísícího zařízení a v případě cementu a přídavného kameniva rovnoměrným rozprostřením v předepsaném množství na recyklovanou plochu. K promíchání přídavných složek spolu se základní směsí dochází pomocí frézovacího a mísícího rotoru v mísící komoře recykleru, přičemž parametry jako pracovní šířka, pracovní hloubka, hustota materiálu a současně požadované množství asf. pojiva a vody jsou řízeny mikroprocesorem se zadáváním údajů z ovládacího pultu obsluhy. Množství přídavných přísad je kontrolováno v závislosti na rychlosti pojezdu.

Rozprostřená stavební směs je zhutňována bezprostředně po položení dle požadavků TP na odpovídající míru zhutnění. Výsledné vrstvy mají vlastnosti odpovídající cementové stabilizaci a příznivěji působí při styku s asfaltovými vrstvami, což umožňuje snížit tloušťku navazujících asfaltových vstev.

PŘÍNOS RECYKLACE ZA STUDENA

  • ve srovnání se standardními konvenčními technologiemi
  • racionalizace nákladů s nezanedbatelnou finanční úsporou, vyplývající z nižší materiálové spotřeby a redukce objemu těžké stavební dopravy
  • minimalizace doby dopravních omezení a zkrácení celkové doby opravy
  • významný environmentální dopad v podobě maximálního využití odpadu z podkladních vrstev a snížení emisí produkovaných při provozu dopravních prostředků při přepravě náhradních materiálových zdrojů
  • celková efektivnost – dosažení výstupních kvalitativních parametrů na úrovni cementové stabilizace za kratší dobu, nižších nákladů a šetrnějšího zásahu do životního prostředí
 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.